ESV - Energia dla Twojego Biznesu logo

WNIOSEK O ZAWARCIE LUB ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KONSUMENTÓW

Numer PPE/Płatnika

Dane Wnioskodawcy

Dane kontaktowe

Powyższy wybór oznacza akceptację wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Akceptacja faktur otrzymywanych w formie elektronicznej

Akceptuje stosowanie w rozliczeniach faktur elektronicznych w ramach usług e-fakutra zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.).

Adres korespondencyjny
Taki sam jak adres zamieszkania
Inny niż adres zamieszkania
Punkt poboru energii
PPE 1
PPE 1
Energia elektryczna wykorzystywana będzie na potrzeby:
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do ww. punktu poboru/obiektu:
Rodzaj prawa własności:

Układ pomiarowy (licznik)

W przypadku zmiany warunków umowy lub przekazania punktu poboru energii ‐ odczyt licznika wynosi:


Okres rozliczenia
Wysokość wpłat określona jest na podstawie prognoz. W przypadku braku informacji dla pierwszych prognozowych rachunków przyjęte zostaną wartości:
  • dla instalacji 1‐fazowej i 3-fazowej – 400 kWh/rok,

ZałącznikiOświadczenie odbiorcy w sprawie sprzedaży rezerwowej

Na sprzedawcę rezerwowego wybieram Sprzedawcę właściwego dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jeśli chcesz wskazać innego Sprzedawcę rezerwowego, wpisz poniżej swój wybór (lista Sprzedawców rezerwowych jest dostępna na stronie Operatora https://www.esv.pl/osd/ )

oraz Upoważniam Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w moim imieniu i na moją rzecz ‐ w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej przez dotychczasowego sprzedawcę ‐ umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej ze wskazanym wyżej sprzedawcą rezerwowym.

Informacje dodatkowe dla Wnioskodawcy

  1. Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie Taryfą Sprzedawcy, a usług dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z Taryfą właściwego dla miejsca dostarczania energii Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
  2. Złożenie niniejszego wniosku jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej na czas nieokreślony, na brzmienie której składa się: (i) wzór umowy kompleksowej, (ii) OWU, (iii) Cennik Sprzedawcy oraz (iv) Taryfa OSD, które były dostępne w dniu złożenia wniosku na stronie internetowej www.esv.pl, z którymi zapoznałam/em się. Ponadto zatwierdzając niniejszy dokument oświadczam, że akceptuję powołane wyżej w pkt od (i) do (iv) dokumenty, które łącznie tworzą umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej.
  3. Jeżeli będąc konsumentem zawierasz umowę na odległość, masz prawo odstąpić od niej w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. W tym celu należy złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu. O swojej decyzji możesz nas poinformować: korespondencyjnie na adres Biuro Obsługi Klienta spółek Grupy Kapitałowej ESV , ul. Ciepłownicza 1A, 55‐011 Siechnice lub w formie mail na adres: bok@esv.pl

Obliguję niniejszym Dostawcę do rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej w okresie, w którym przysługuje mi prawo do odstąpienia od umowy (14 dni). Jeśli zdecyduję się na odstąpienie od umowy, zobowiązuję się zapłacić za świadczenia spełnione w tym okresie.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w: „Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych klientów spółek Grupy Kapitałowej ESV”.

Files